ÇOCUK İSTİSMARIYLA MÜCADELE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:


Madde 1:


Derneğin Adı : ‘Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği’ dir.


Derneğin Merkezi İZMİR’dir.


Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.


Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı.Madde 2


Derneğin Amacı:


Dernek; çocukların tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel istismarını, ihmalini önlemek, bunlarla mücadele etmek, mağdur çocukların korunması ve sağaltımı konusunda çalışmak, bu konularda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.


Dernek, öncellikle ve özellikle Çocuğun Cinsel İstismarı konusunda çalışacaktır.Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:


Dernek, ayrıca Çocuk İstismar ve İhmali ile ilgili :


a-Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek, bu bilgileri yaymak, bu alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği ortamı sağlamak,


b-Toplumu ve karar vericileri konu hakkında bilgilendirmek, duyarlı kılmak ve destekleme çalışmaları yapmak,


c-Başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi olmak üzere ülkemizin taraf olduğu çocuklarla ilgili tüm uluslararası sözleşmelerin, T.C. Anayasasının ve Ulusal düzenlemelerin ülkemizde uygulanmasını desteklemek ve takipçisi olmak,


d-Uluslararası yükümlülüklerimizi, mevcut yasal düzenlemeleri irdeleyerek hukuksal ortamda çocuk haklarının öncelikle korunabilirliğini sağlamak, çocuk ihmal ve istismarını önlemek amacıyla öneriler geliştirmek,


e-Çocukların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için standartlar belirleyip bunları hayata geçirmek üzere önlemler alınmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapar.Derneğin Faaliyet AlanıBu amaçlar doğrultusunda dernek:


1-Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Kongre, Konferans, Panel, Seminer ve Benzeri Toplantılar Düzenler,


2-Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları destekler, yayın yapar veya bu alanda çalışan, bilgi üreten, yayın yapan kişi veya kuruluşlarla iş birliği sağlar,


3-Çocuk istismar ve ihmali konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanır, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar,


4-Dernek, bu tüzükte belirtilen amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerinin gereğini yerine getirerek uluslararası kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapar, bilgi alışverişinde bulunur, kongre, konferans, panel ve eğitim seminerlerine katılır. Derneğin düzenleyeceklerine yurtiçi ve yurtdışından ilgilileri davet eder, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur.


5-Tüm bu çalışmaları gerçekleştirmek için gerektiğinde ulusal ve uluslararası platformlar, vakıflar, federasyonlar kurar veya kurulan bir federasyona dahil olur,


6-Dernek faaliyetlerini yürütmek üzere şube ve temsilcilikler kurar,


7-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere Dernekler, Vakıflar, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, İlgili Bakanlıklar, Emniyet Çocuk Şube Müdürlükleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapar ortak projeler yürütür,,


8-Amacı gerçekleştirmek üzere, ilgili mevzuat hükümlerinin gereğini yerine getirmek şartıyla benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, üst kuruluşlardan, platformlardan, yerel yönetimlerden, ilgili bakanlıklardan, sendikalardan, üniversitelerden, sağlık kuruluşlarından, mesleki kurum ve kuruluşlardan, yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan, yurtdışı fonlardan ayni ve nakdî yardım alır ve adı geçenlere yardımda bulunabilir,


9-Faaliyetlerini sürdürmek üzere gerçek ve tüzel kişilerden ayni ve nakdi yardım ve vasiyet kabul eder, SMS ve benzeri sistemler kullanır, konser, kermes, yemek, balo, defile, sergi, spor, gezi, yarışma, piyango, çekiliş, eğlenceli etkinlikler vs… gibi gelir getirici faaliyetlerde bulunur, ortaklıklar ve iktisadi işletmeler kurar, kurulmuş olanlara katılır,


10-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul eder,


11-Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınır, taşınmaz mal satın alır veya taşınır, taşınmaz mallarını satar, kiralar veya kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,


12-Amaçları gerçekleştirmek üzere, yurt, pansiyon, bakımevi, kütüphane, danışma merkezi ve rehabilitasyon merkezi gibi mekanlar kurar, lokal açar ve bunları işletir. Dernek amaçları doğrultusunda ve yürürlükteki yasalarımız çerçevesinde diğer her türlü faaliyette bulunur ve hizmet üretir,Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleriMadde 3


Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.


Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.


Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.


Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir. Fahri üyeler organlara seçilme ve seçme haklarına sahip değildirler


Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.Üyelikten ÇıkmaMadde 4


Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.


Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.Üyelikten ÇıkarılmaMadde 5


Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.


1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,


2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,


3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,


4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.


5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,


Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.


Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.Dernek OrganlarıMadde 6


Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.


1-Genel kurul,


2-Yönetim kurulu,


3-Denetim kurulu,Zorunlu olmayan alt organlar :


a-Bilim ve Eğitim Kurulu


b-Hukuk Kurulu


c-Sosyal İşler ve Yardımlar Kurulu


d-Uluslararası İlişkiler KuruluDernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı UsulüMadde 7


Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.


Genel kurul;


1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,


2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.


Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.


Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.


Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.Çağrı UsulüYönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.


Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.Toplantı UsulüGenel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.


Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.


Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.


Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.


Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.


Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.


Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ŞekilleriMadde 8


Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri ile diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.


Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.


Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.Genel Kurulun Görev ve YetkileriMadde 9


1-Dernek organlarının seçilmesi,


2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,


3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,


3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,


4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,


5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,


6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,


7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,


8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,


9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,


10-Derneğin federasyon, konfederasyon ve diğer üst kuruluşlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,


11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,


12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,


13-Derneğin vakıf kurması,


14-Derneğin fesih edilmesi,


15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,


16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,


17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve YetkileriMadde 10


Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.


Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki tane başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.


Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.


Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.


1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,


2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,


3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,


4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,


5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,


6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,


7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,


8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,


9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,


10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,


11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,


12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,


13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,,Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve YetkileriMadde 11


Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.


Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.


Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.Zorunlu Olmayan Alt Organlar :Madde 12


Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek atanan üyeler tarafından derneğin amacına uygun olarak faaliyetleri düzenlemek.


Bilim ve Eğitim Kurulu:


Madde 12-1


Dernek Yönetim Kurulunun belirleyerek atadığı üyelerin oluşturduğu organ tarafından dernek amaçlarının gerçekleşmesine yönelik çalışmaları teşvik etmek amacıyla bilimsel çalışmalar,yayın yapmak bu konularda ve veri toplama faaliyetlerinde çalışanlara destek olmak,konferans,panel,kongre,seminerler düzenlemek.


Hukuk Kurulu:


Madde 12-2


Dernek Yönetim Kurulunun belirleyerek atadığı üyelerin oluşturduğu organ tarafından ülkemizdeki yasal mevzuatın derneğin çalışma alanları ile ilgili konularda eksikliklerinin tespiti,hükümetlere yasal öneriler geliştirmek,ülkemizde yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerinin uygulanmasını teşvik etmek,bu konuda araştırmalar yapmak,çocuk ihmal ve istismarı mağdurlarının yasal haklarını korumak ve geliştirmek.


Sosyal İşler ve Yardımlar Kurulu:


Madde 12-3


Dernek Yönetim Kurulunun belirleyerek atadığı üyelerin oluşturduğu organ tarafından dernek amacına yönelik her türlü gezi,konser,balo,defile,yarışma,kermes,yemek,sergi,spor ve diğer kültürel faaliyetleri organize etmek.Dernek üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarını gerçek ve tüzel kişiliklere ziyaretler gerçekleştirmek,dayanışma sağlamak,derneğin en üst düzeyde temsilini temin etmek.Ayrıca derneğe yapılacak yardımları ve derneğin yapacağı yardımlar ile yardım toplama faaliyetlerini gerçekleştirmek.


Uluslararası İlişkiler Kurulu:


Madde 12-4


Dernek Yönetim Kurulunun belirleyerek atadığı üyelerin oluşturduğu organ tarafından dernek tüzüğünde yazan amaçlar doğrultusunda çalışan uluslararası kişi,kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak,yardımlaşmak,dayanışmak,bilgi paylaşımını sağlamak,kongre ve konferanslar düzenlemek,bunlara davet etmek,davetlere katılmak,derneğin projelerinde kullanılmak üzere uluslararası yardım ve bağışları yasal mevzuatlar çerçevesinde almak.Ortak Hükümler:Madde 13


Yönetim ve Denetim kurulları üyeleri özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya ya da özürlü olsa dahi çalışma dönemi içinde toplantıların yarısından fazlasına katılmadıkları takdirde, kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır. Yönetim kurulu tarafında atanan zorunlu olmayan alt organlarda görev verilen üyeler yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda gerekçe gösterilerek görevden alınabilir yerine herhangi bir üye göreve getirilebilir. Üyelerin itiraz etme hakkı yoktur.Derneğin Gelir KaynaklarıMadde 14


Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.


1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 30 TL,aylık olarakta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,


2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,


3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,


4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,


5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,


6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,


7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,


8-Diğer gelirler.Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak DefterlerMadde 15


Defter tutma esasları;


Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirler dernekler yönetmenliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.


Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.


Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.


Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.Kayıt Usulü


Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.Tutulacak Defterler


Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.


a-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:


1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.


2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.


3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.


5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.


6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.b-Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:


1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.


2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.Defterlerin Tasdiki


Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi


İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri


İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.Madde 16


Gelir ve Gider Belgeleri


Dernek gelirleri,(dernekler yönetmenliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmenliği EK-13’te örneği bulunan)“Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri(Dernekler yönetmenliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise(Dernekler Yönetmenliği EK-15’TE örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.Alındı Belgeleri


Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”(Dernekler Yönetmenliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.Yetki Belgesi


Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmenliği EK-19’da bulunan)“Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi


Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.Beyanname VerilmesiMadde 17


Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmenliği EK-21’de sunulan)“Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.Bildirim YükümlülüğüMadde 18


Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;


Genel Kurul Sonuç Bildirimi


Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmenliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:


Genel kurul sonuç bildirimine;


1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,


2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,


Eklenir.


Taşınmazların Bildirilmesi


Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde(Dernekler Yönetmenliği EK-26’ da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.Yurtdışından Yardım Alma BildirimiDernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmenliği EK-4’ te belirtilen)“Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.


Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.


Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.


Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim


Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmenliği EK-23’ de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.


Değişikliklerin Bildirilmesi


Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmenliği EK-24 ‘te bildirilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmenliği EK-25’te belirtilen)“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.


Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.Derneğin İç DenetimiMadde 19


Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.Derneğin Borçlanma UsulleriMadde 20


Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.Derneğin Şubelerinin KuruluşuMadde 21


Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verirŞubelerin Görev ve YetkileriMadde 22


Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak HükümlerMadde 23


Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.


Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.


Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil EdileceğiMadde 24


Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.


Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.


Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.


Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.


Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.


Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.Temsilcilik AçmaMadde 25


Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.Tüzüğün Ne Şekilde DeğiştirileceğiMadde 26


Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.


Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye ŞekliMadde 27


Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.


Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.Tasfiye İşlemleriGenel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği” ibaresi kullanılır.


Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.


Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.


Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.


Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.Hüküm EksikliğiMadde 28


Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN;Adı ve Soyadı : Görev Unvanı: İmzası :


Canan ARITMAN Başkan


H.Gülseren USER Başkan Yrd.


Tolga KAVUN Sekreter


Gül ÇAĞLAYAN Sayman


Sümbül ÇELEBİ Üye


Dilhan AKÇAY Üye


Leyla KIRKPINAR ÜyeBu tüzük 28 (yirmi sekiz) madde ve 1(bir) geçici maddeden ibarettir.